Thông Tin Thời Gian Drop Các Loại Đồ Trong Game

STT NỘI DUNG GHI CHÚ
1 Mở DROP Lông Vũ Sau khi kết thúc đua tốp chủng tộc
2 Mở DROP Huy Hiệu Hoàng Tộc Sau khi kết thúc đua tốp chủng tộc
3 Mở DROP đồ 380 Sau khi kết thúc đua tốp ALL
4 Mở DROP Vũ Khí Rồng Sau 5 ngày Open tại Huyết Lâu 7 8