BQT mu Sài Gòn xin thông báo bảo trì từ 11h50 đến 12h00 để chỉnh sửa 1 số hệ thống mong ae thông cảm