Tốp ALL


Top
Phần Thưởng
Tên NV
1 Wing 2 Luck+11

Giun
2 Wing 2 Luck Luffy
3-4-5 Wing 2 trắng McChinhsM9,Star,NhungManh

Tốp Phú hộ


Top
Phần Thưởng
Tê NV
1 Wing 2 luck mnl +11
1sét ring pen 3%hp+ 1option tự chọn
1 VK rồng cấp 2 luck +11+1option tự chọn
John
2 Wing 2 luck +11
1sét ring pen 3%hp 1option tự chọn
1 Vk rồng luck +11 1optiontự chọn
Kinglord
3 Wing 2 luck
1 ring và 1 pen 3%hp 1option tự chọn
1 VK rồng luck+0+1 option tự chọn
Star
4-5 W2 Trắng
1 rig hoặc 1 pen 1option tự chọn
McChinhsM9,Zaynn