Giới hạn ngày đầu mở máy chủ Reset InGame Reset Web
29/03 14 lần 1 lần
29/03 Trở đi 9 1 Lần
Yêu cầu Reset max trong game rồi bạn hãy ra web reset web 1 lần nhé !!!